Duidelijk Betrokken

Testamentair bewind

Alweer een aantal jaren is in Nederland de leeftijd voor meerderjarigheid achttien jaar.

Wanneer er geen bewindregeling is gemaakt krijgen kinderen die geërfd hebben vanaf hun achttiende verjaardag de volledige vrije beschikking over die erfenis.

Velen zijn dan nog te jong om er verantwoord mee om te gaan.
Dit is voor testateurs vaak de reden om een bewind in te stellen.

Wanneer iemand een testament maakt kan hij bepalen dat de verkrijger van (een deel van) zijn nalatenschap vooralsnog niet vrij over het geërfde kan beschikken. Dit zal vooral aan de orde zijn wanneer iemand van mening is dat zijn erfgenamen op grond van hun leeftijd of hun gedrag (nog) niet de volledige verantwoording kunnen dragen voor het door hen geërfde vermogen.

In zulke gevallen kan de testateur (dit is degene die een testament maakt om de zaken na zijn overlijden te regelen) in zijn testament een bewindvoerder benoemen die het geërfde beheert, meestal totdat de erfgenamen een bepaalde leeftijd hebben bereikt. Ook kan een bewind worden ingesteld gedurende een periode van vijf jaar na het overlijden. Het bewind treedt meestal in werking op het tijdstip van overlijden van de testateur.
Men kan een familielid tot bewindvoerder benoemen, maar bijvoorbeeld ook een accountant of een bank. Het is ook mogelijk meer dan één bewindvoerder te benoemen. Zijn er twee of meer bewindvoerders, dan kan ieder van hen alle werkzaamheden die tot het bewind behoren alleen verrichten, tenzij het testament of de kantonrechter anders bepaalt. In het testament wordt vastgelegd wat de bevoegdheden en de verplichtingen van de bewindvoerder zijn. Daarnaast geeft de wet ook een aantal regelingen. Belangrijk in dit kader is de strekking (het doel, de reden) van het bewind. Het verdient daarom de voorkeur in het testament duidelijk aan te geven wat de strekking van het bewind is. Op grond van de wet krijgt de bewindvoerder voor zijn werkzaamheden per jaar een beloning van één procent van de waarde aan het einde van dat jaar van het onder bewind staande vermogen. De testateur kan bij testament desgewenst een andere beloning vaststellen. De rechthebbende heeft de mogelijkheid het bewind niet te accepteren. Hij kan de rechtbank verzoeken het bewind op te heffen op de grond dat het aannemelijk is dat hij de onder bewind gestelde goederen zelf op verantwoorde wijze zal kunnen besturen. Dit geldt alleen voor een bewind dat uitsluitend in zijn belang is ingesteld. Voorts geldt daarbij de eis dat vijf jaren zijn verstreken na het overlijden van de insteller. De wet noemt een aantal gevallen waarin een bewind eindigt. Daarnaast kan degene die het bewind instelt in zijn testament nog aanvullende gronden opnemen. Zo kan de insteller van het bewind bijvoorbeeld bepalen dat het bewind slechts voor een bepaalde termijn geldt. Het is logisch dat een bewind altijd vervalt bij overlijden van de persoon in kwestie. Ook kan het bewind onder meer worden beëindigd door opzegging, wanneer vijf jaren na het overlijden van de erflater zijn verstreken. De bewindvoerder dient het bewind te voeren met de “zorg van een goed bewindvoerder”.

De bewindvoerder dient regelmatig tijdens zijn bewind en bovendien aan het einde van zijn bewind rekening en verantwoording af te leggen aan de rechthebbende (en aan degenen in wier belang het bewind eventueel is ingesteld). Wanneer de rechthebbende en de eventuele belanghebbende zelf niet in staat zijn tot het opnemen van de rekening, moet de bewindvoerder de rekening en verantwoording afleggen aan de kantonrechter.

Conclusie: Wanneer men een bewind in wil stellen bij testament, dient men bij voorkeur heel goed vast te leggen op welke gronden men dat bewind instelt en welke bevoegdheden de bewindvoerder precies moet krijgen, om eventuele problemen later zo veel mogelijk te voorkomen.


Bij het bepalen van een testament is het mogelijk vast te leggen dat (een deel van) de erfenis onder bewind komt te staan. Een ouder kan dit bijvoorbeeld vastleggen voor de erfenis van een kind. Het Friesche Huys Bewindvoering kan optreden als testamentair bewindvoerder.

Voor het tarief bekijk het document;  Diensten en Tarieven.