Duidelijk Betrokken

Algemene voorwaarden Het Friesche Huys bewindvoering voor Inkomensbeheer en Beschermingsbewind.


 

ALGEMENE VOORWAARDEN BEWINDVOERING

 

 

 

Artikel 1 Begripsbepaling

1.1. Het Friesche Huys is gevestigd in Franeker (Postbus 64, 8800AB Franeker) en bekend bij de Kamer van Koophandel onder nummer:50534998 en bij de belastingdienst onder (BTW) nummer: NL.10.90.22.142.B01.

1.2. Onder klant wordt verstaan: iedere persoon die door de rechtbank onder beschermingsbewind is gesteld waarbij de Het Friesche Huys is benoemd tot bewindvoerder.

1.3. Onder overeenkomst wordt verstaan alle overeenkomsten die Het Friesche Huys verstrekt op het gebied van financieel beheer.

Artikel 2 Algemeen

2.1 Het Friesche Huys voldoet aan het besluit kwaliteitseisen curatoren, bewindvoerders en mentoren en mag zich professioneel bewindvoerder noemen.

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen Het Friesche Huys en de klant, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

2.2. Met betrekking tot alle geschillen die ontstaan aangaande overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn is er een klachtenreglement. Het klachtenreglement is ook gepubliceerd op de website van Het Friesche Huys, daarnaast is uitsluitend de rechtbank – al dan niet de sector kanton – bevoegd.

2.3. Op deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten van Het Friesche Huys is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 3 Totstandkoming van een overeenkomst

3.1. De overeenkomst is van kracht als deze getekend bij Het Friesche Huys in bezit is, waarbij tevens deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.

Artikel 4 Gegevensverstrekking en geheimhoudingsverplichting

4.1. Het Friesche Huys is in het kader van de uitvoering van zijn werkzaamheden voor de klant steeds bevoegd tot het uitwisselen van alle persoonlijke en relevante informatie/ gegevens van de klant die betrekking hebben op de werkzaamheden voor de klant. Ook zullen de gegevens van de klant opgenomen worden in de persoonsregistratie van Het Friesche Huys.

4.2. Op deze persoonsregistratie is de (WBP) Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. Het Friesche Huys is bekend bij het CBP onder nummer m1234567.

4.3. Het Friesche Huys verplicht zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zijn in het kader van een tussen hen gesloten overeenkomst van elkaar of uit andere bron over elkaar hebben verkregen en waarvan zij weten, dan wel redelijkerwijs behoren te weten dat deze vertrouwelijk van aard is, tenzij een wettelijke verplichting tot bekendmaking geldt.

4.4. Het Friesche Huys respecteert privacy en draagt er zorg voor dat persoonlijke- of bedrijfsinformatie vertrouwelijk wordt behandeld.

4.5. In het gegevensbestand van Het Friesche Huys worden gegevens opgenomen die noodzakelijk zijn voor de (financiële) handeling en van de door de klant met Het Friesche Huys aangegane overeenkomsten.

Artikel 5 Werkzaamheden die door Het Friesche Huys voor de klant worden gedaan.

5.1. Dezen bestaan onder andere uit: – Inventariseren van de inkomsten en uitgaven – Opstellen van het budgetplan – Openen van een beheerrekening – Aanmaken en opstarten van het dossier – Waar nodig aanvragen toeslagen – Waar nodig aanvragen kwijtschelding lokale belastingen – Informatie inwinnen bij diverse instanties – Doorbetaling vaste lasten – Afhandeling van vragen, liefst per mail – Postverwerking – Jaarlijkse rapportage aan rechtbank – Het uitvoeren van een administratie die met bovenstaande taken in verband staan.

5.2. Er wordt door Het Friesche Huys geen werkzaamheden gedaan met betrekking tot schuldsanering/ schuldhulpverlening en/of (WSNP) Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen. Mochten er schulden zijn die in aanmerking komen voor schuldsanering/ schuldhulpverlening en/of WSNP dan zal Het Friesche Huys faciliteren en samen met de klant de aanvraag verzorgen of doorverwijzen naar de desbetreffende instantie.

5.3. Als er werkzaamheden zijn die niet onder de standaard werkzaamheden behoren en/of gespecialiseerde kennis voor nodig is, dan kan Het Friesche Huys een derde inschakelen.

5.4 De werkzaamheden voor bewindvoering worden gedaan volgens de richtlijnen vastgesteld door het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Artikel 6 Bankrekening

6.1. Na de uitspraak van de rechtbank tot onderbewindstelling, zal Het Friesche Huys zo spoedig mogelijk een bankrekening openen op naam van de klant. De rekening wordt beheerd door Het Friesche Huys.

6.2 Alle inkomsten en uitgaven worden beheerd door Het Friesche Huys. Het leefgeld zal wekelijks worden overgemaakt op een al bestaande of nog te openen rekening van de klant.

6.3 Beheerkosten van het rekeningnummer komen voor rekening van de klant.

Artikel 7 Verplichtingen klant

7.1. De klant geeft volledige openheid van zaken ten aanzien van alle inkomsten, alle uitgaven, alle schulden en alle lopende betalingsverplichtingen, evenals van zijn vermogen en het saldo van alle bank- en/of girorekeningen die op zijn naam zijn gesteld.

7.2. De klant is verplicht wijzigingen in zijn persoonlijke en/of financiële sfeer direct aan Het Friesche Huys mede te delen.

7.3. De klant verplicht zich tegenover Het Friesche Huys om geen (nieuwe) schulden en/of andere nieuwe verplichtingen aan te gaan dan nadat Het Friesche Huys hierover vooraf schriftelijke instemming heeft verleend. Hieronder valt ook het laten ontstaan en/of in stand houden van een roodstand op een bankrekening(en) en/of girorekening(en).

7.4 De klant machtigt hierbij Het Friesche Huys tot wederopzegging of d.m.v. de officiële beschikking van onderbewindstelling om alle huidige en toekomstige inkomsten, waaronder begrepen een eventueel recht op kinderbijslag, alle belastinggelden en vakantiegeld, namens de klant in ontvangst te nemen.

7.5. Het Friesche Huys stelt zo nodig in samenspraak met de klant dan wel de hulpverlener een financieel plan op. De inkomsten en uitgaven van de klant vormen de basis voor het opstellen van het financieel plan.

7.6. Bij het opstellen van het financieel plan dienen de inkomsten en uitgaven van de klant met elkaar in evenwicht te zijn. Bij het opstellen van het financieel plan dient in ieder geval bij voorrang de betaling van de kosten van Het Friesche Huys, de vaste lasten en de noodzakelijke verzekeringen te worden gewaarborgd. Voor zover deze kosten een niet maandelijks karakter hebben, wordt door Het Friesche Huys hiervoor gereserveerd.

7.7. Indien Het Friesche Huys en de klant geen overeenstemming kunnen bereiken over de inhoud van het financieel plan, bepaalt Het Friesche Huys de inhoud van het plan.

7.8. In het financieel plan kunnen te allen tijde wijzigingen worden aangebracht indien deze door Het Friesche Huys noodzakelijk worden geacht.

7.9. De klant zorgt dat alle correspondentie wekelijks per post wordt doorgestuurd naar Het Friesche Huys, zodat er een goed financieel beheer kan worden gevoerd. Het Friesche Huys verzoekt aan alle organisaties waar de klant betrekkingen mee heeft, om alle correspondentie in de toekomst rechtstreeks naar Het Friesche Huys te zenden.

7.10. De klant dient telefonisch, per mail of per post altijd bereikbaar te zijn.

7.11. Er zal door de klant op welke manier dan ook geen beledigingen, dreigingen of andere gelijknamige gedragsuitingen naar Het Friesche Huys gedaan worden.

7.12 De klant blijft zelf volledig verantwoordelijk voor zijn financiële verplichtingen aangaande inkomsten en uitgaven.

8 Aansprakelijkheid

8.1. Indien er sprake is van een omstandigheid en/of een nalaten die leidt tot aansprakelijkheid van Het Friesche Huys dan is de aansprakelijkheid van Het Friesche Huys steeds beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar(s) van Het Friesche Huys wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de verzekeringsvoorwaarden op basis waarvan uitkering wordt gedaan.

8.2. Het Friesche Huys kan niet aansprakelijk worden gesteld voor tekortkomingen en/of nalatigheid van derden, waar Het Friesche Huys diensten/producten afneemt en/of naar heeft doorverwezen dat betrekking heeft op de klant.

 

 

Artikel 9 Ontbinding, opschorting en opzegging van overeenkomst

9.1 Een verzoek tot opheffing van het bewind of wijziging bewindvoerder kan worden ingediend bij de verantwoordelijke rechtbank. De rechter zal vervolgens beoordelen of er wordt overgegaan tot opheffing van het bewind dan wel een wijziging bewindvoerder.

9.2. Het Friesche Huys is gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang tegenover de klant op te schorten en/of te ontbinden door: a. overlijden van de klant; b. een onjuiste dan wel onvolledige opgave door de klant van zijn inkomsten, uitgaven en overige financiële situatie; c. het niet of niet behoorlijk nakomen door de klant van een verplichting die voortvloeit uit dan wel samenhangt met deze overeenkomst en de algemene voorwaarden; d. faillissement van de klant; e. onder curatelestelling van de klant; f. verhuizing van de klant naar het buitenland, dan wel doordat de klant Nederland feitelijk heeft verlaten; g. misdraging van de klant; h. dat de persoon om wie het gaat weer zelf de belangen kan behartigen. In dat geval moet de kantonrechter de onderbewindstelling wel eerst opheffen. De klant moet dit zelf schriftelijk aanvragen bij de kantonrechter.

9.3 Opzegging kan verkregen worden door tussenkomst van de rechter, die dan wel of niet over kan gaan tot ontbinding van de overeenkomst.

9.4. Het Friesche Huys zal na beëindiging zorg dragen voor een zorgvuldige afwikkeling van alle door de klant in behandeling gegeven zaken.

9.5 Bij een voortijdige beëindiging van de overeenkomst, welke is overeengekomen vooruitlopend op een aanvraag voor beschermingsbewind, worden 8 uren intakekosten in rekening gebracht, die gelijk staan aan de vergoedingen voor de intakekosten van het beschermingsbewind.

9.6 Bij beëindiging van de overeenkomst c.q. eenpersoons bewind wordt een opheffingsvergoeding in rekening gebracht ter afhandeling van het dossier tegen het thans geldende uurloon met een minimum bedrag van € 235,71, inclusief BTW. Na verrekening van de openstaande kosten zal de rekening op naam van de betrokkene worden opgeheven.

Artikel 10 Kosten beschermingsbewind

10.1 Het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft de tarieven vastgesteld zoals die voor professionele beschermingsbewinden gelden. Deze tarieven worden jaarlijks geïndexeerd in overeenstemming met een door de Minister van Veiligheid en Justitie vastgesteld percentage. De tarieven zijn vastgelegd in de tarievenlijst in artikel 10.2 die tijdens het intakegesprek met de klant wordt besproken en zijn te downloaden via de site www.hfhbewindvoering.nl.

10.2 Tarieven 2021 (incl. 21%BTW)

Alleenstaande

Intake en start bewindvoering

Jaarloon normaal bewind

Jaarloon normaal bewind p/ maand

Jaarloon schuldenbewind

Jaarloon schuldenbewind p/ maand

Beëindigingskosten bij einde bewind (E&V)

Verkoop/ontruiming/verhuizing

uurtarief voor overige diensten

Budget beheer vooraf

676,39

1.436,28

119,69

1.858,56

154,88

254,10

422,29

84,46

506,99

 

Voor echtparen/economische eenheden geldt een opslag van 20%.

De kosten voor beschermingsbewind worden rechtstreeks in rekening gebracht bij de klant en in mindering gebracht op het beheerrekeningnummer van de klant.

Alle bedragen zijn inclusief 21% BTW.

10.3 Werkzaamheden die niet onder de standaardtaken vallen zullen in rekening worden gebracht tegen een door het ministerie van Veiligheid en Justitie vastgesteld uurtarief. De bewindvoerder zal hiervoor toestemming moeten vragen aan de kantonrechter. De klant zal van te voren worden ingelicht indien er bijkomende werkzaamheden zijn.

10.4 Inkomens- en situatieafhankelijk zal een aanvraag vergoeding door middel van bijzondere bijstand van de bewindvoerders-vergoeding bij de betreffende gemeente worden ingediend waarin de cliënt woont.

 

Artikel 11 Wijzigingen of aanvullingen van de voorwaarden

11.1. Het Friesche Huys is te allen tijde gerechtigd om deze algemene voorwaarden te wijzigen. De klant zal op de hoogte gesteld worden van deze wijziging(en).

11.2. Indien de klant niet kan instemmen met de wijziging of aanvulling, dient de klant bezwaar binnen 14 dagen schriftelijk kenbaar te maken. Na het verstrijken van de genoemde termijn van de genoemde 14 dagen wordt de klant geacht in te stemmen met de wijziging of aanvulling.

11.3. Deze algemene voorwaarden treden in werking op: 01-01-2010, zijn gewijzigd per 1-1-2021 en gelden tot wijziging of aanvulling van deze voorwaarden.

 

Artikel 12 Klachtenreglement

Wanneer de klant een klacht indient tegen Het Friesche Huys, zal er in eerste instantie gehandeld worden volgens het door Het Friesche Huys ter beschikking gestelde klachtenreglement. Het klachtenreglement is ook te vinden op de website Het Friesche Huys ( www.hfhfd.nl ).

Het Friesche Huys

Postbus 64 

8800AB Franeker

elefoon: 06 – 29349974

Telefonisch spreekuur: maandag  13.00 – 15:00 dinsdag t/m donderdag van  13.00 tot 15.00 uur

E-mail: info@hetfrieschehuys.nl

Internet: www.hfhbewindvoering.nl

KvK nr.: 50534998

BTW nr.: NL.001451389B77

IBAN: NL65 SNSB 0705 7476 11

CBP (College Bescherming Persoonsgegevens)nummer: m1234567.