Duidelijk Betrokken

Werkwijze bij bewindvoering

Op deze pagina vind u een uitleg hoe u bewind kan opstarten en hoe wij die uitvoeren, hopelijk geeft dit de duidelijkheid die u zoekt mocht u toch vragen hebben kunt u altijd contact met ons zoeken.

Stap 1.

Verzoek onderbewindstelling

 • Het verzoek tot onderbewindstelling wordt gedaan bij de kantonrechter in het arrondissement waar de rechthebbende woont.
 • Nadat het verzoekschrift bij rechtbank is ingediend en de griffierechten zijn betaald, nodigt de rechtbank de betrokkenen uit voor de zitting.
 • Tijdens de zitting wil de rechter de mening weten van alle belanghebbenden over de onderbewindstelling. Daarom moeten in het verzoekschrift de gegevens worde vermeld van alle belanghebbenden. Het horen van de belanghebbenden is ter bescherming van de rechthebbende. 
 • Onder de belanghebbenden wordt verstaan: de echtgenoot, de geregistreerde partner of ander levensgezel en de kinderen of, bij gebreke van dezen, de ouders, broers en zusters van degene wiens goederen het betreft.
 • Wanneer de rechthebbende niet wil dat de belanghebbenden betrokken worden bij het verzoek tot onderbewindstelling, moet een schriftelijke verklaring van de rechthebbende worden toegevoegd aan het verzoekschrift. Het is dan aan de kantonrechter om te beoordelen of hij het verzoekschrift in behandeling neemt.

www.hfhbewindvoering.nl
Start bewindvoering

 • Bij de start van de onderbewindstelling verstrekt de rechthebbende aan de bewindvoerder alle noodzakelijke informatie en documenten die voor de onderbewindstelling noodzakelijk zijn.
 • Binnen twee maanden na de start van de onderbewindstelling dient de bewindvoerder een boedelbeschrijving in bij het kantongerecht. Deze boedelbeschrijving is een inventarisatie van de bezittingen en schulden van de rechthebbende.
 • Wanneer een rechthebbende in het bezit is van onroerend goed of andere registergoederen, dan zorgt de bewindvoerder voor aantekening van de onderbewindstelling in het kadaster of openbaar register.

Financieel Beheer

 • De bewindvoerder beheert de inkomsten en uitgaven van de rechthebbende via een budgetbeheerrekening op naam van de rechthebbende bij de ABN-AMRO.
 • Binnen twee maanden na de aanvang van het bewind maakt de bewindvoerder een budgetplan en stuurt dit op aan de rechthebbende. In dit budgetplan staan alle inkomsten en uitgaven van de rechthebbende
 • De bewindvoerder doet alleen uitgaven die zijn opgenomen in het budgetplan. De bewindvoerder geeft prioriteit aan de vaste lasten (huisvesting, gas, water, elektra, zorgpremie) en het afdragen van de bewindvoerderskosten. Het uitbetalen van leefgeld heeft een lagere prioriteit.
 • Iedere week of iedere maand ontvangt de rechthebbende op zijn leefgeldrekening een vast bedrag voor levensonderhoud.
 • Als de rechthebbende daartoe in staat is, dan is hijzelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van inkomen. Dit betekent dat hij ervoor moet zorgen dat er sprake is van inkomen uit werk, uitkering of vermogen. Ook informeert hij de bewindvoerder tijdig als er veranderingen zijn in zijn inkomen. 
 • Als het budget van de rechthebbende toereikend is, zal de bewindvoerder maandelijks sparen.

Schulden

 • Wanneer de onderbewindstelling wordt uitgesproken vanwege verkwisting of het hebben van problematische schulden (hierna: schuldenbewind), dan wordt het bewind automatisch gepubliceerd in het openbaar register.
 • Voor een schuldenbewind geldt dat het uitgangspunt is dat het bewind tijdelijk van aard is en dat het gericht is op het weer beheersbaar maken van de situatie.
 • In het geval van een schuldenbewind, dan moet de bewindvoerder bij de boedelbeschrijving een plan van aanpak overleggen aan de kantonrechter. Iedere vijf jaar, of eerder als de kantonrechter dat heeft bepaald, moet de bewindvoerder verslag uitbrengen aan de kantonrechter over het verloop van het bewind.
 • In het geval van een schuldenbewind wordt van der bewindvoerder verlangd dat hij de kantonrechter direct informeert op het moment dat de maatregel kan worden opgeheven.
 • De bewindvoerder brengt de schulden in kaart en informeert alle schuldeisers over de onderbewindstelling. Door de onderbewindstelling verandert de juridische positie van schuldeisers niet. Dit betekent dat de schuldeisers nog steeds incassomaatregelen mogen treffen en mogen overgaan tot beslagleggingen.
 • Wanneer een schuldeiser beslag legt op een deel van het inkomen van de rechthebbende, dan zal de bewindvoerder altijd controleren of deze schuldeiser de beslagvrije voet hanteert. Wanneer dit niet het geval is, vraagt de bewindvoerder aanpassing van de beslagvrije voet bij de schuldeiser.
 • De bewindvoerder is niet verantwoordelijk voor de schulden. Als er slechts in beperkte mate sprake is van schulden, dan zal de bewindvoerder proberen om aflosregelingen te treffen met de schuldeisers.
 • Ook als er sprake is van problematische schulden, dan is de bewindvoerder niet verantwoordelijk voor de schulden. In dat geval zal de bewindvoerder onderzoeken of de rechthebbende gebruik kan maken van de gemeentelijke schuldhulpverlening en eventueel een aanmelding verzorgen.
 • Als er sprake is van problematische schilden, dan brengt de bewindvoerder extra kosten in rekening voor het beheer.

Informatie

 • De rechthebbende krijgt maandelijks afschriften van de beheerrekening
 • De bewindvoerder stuurt de rechthebbende een kopie van de boedelbeschrijving die is opgestuurd aan de rechtbank.
 • De rechthebbende ontvangt een budgetplan, waarin ook staat hoeveel leefgeld de rechthebbende per week of per maand krijgt.

Rekening en verantwoording

 • Ieder jaar en aan het einde van het bewind legt de bewindvoerder rekening en verantwoording af aan de rechthebbende, mits de rechthebbende in staat is om de rekening en verantwoording op te nemen.
 • Als de rechthebbende niet in staat is om de rekening en verantwoording op te nemen, dan legt de bewindvoerder de rekening en verantwoording rechtstreeks af aan de kantonrechter.

Bereikbaarheid

Mobiel: 06-29349974  ook voor SMS en of Whats App.

Wij zijn telefonisch bereikbaar op de volgende tijden:

 

Maandag

 

13:00 – 15:00 uur

Dinsdag

10:00 – 12:30 uur

 

Woensdag

10:00 – 12:30 uur

 

Donderdag

10:00 – 12:30 uur

 

Vrijdag

 

het friesche huys


 

U kunt ons dagelijks via e-mail bereiken: info@hetfrieschehuys.nl en via whats app via het mobiele nummer, vragen trachten we binnen 2 werkdagen te beantwoorden bij moeilijke vraagstukken is hiervoor soms langere tijd nodig. Bij spoedgevallen nemen we direct contact op met u of betreffende instanties.

Inschakelen derden

 • De bewindvoerder houdt zich de mogelijkheid voor om externe deskundigheid te benaderen. Eventuele kosten die hieraan verbonden zijn, worden in rekening gebracht bij de rechthebbende.

Privacy

 • De gegevens van de rechthebbende worden opgenomen in een geautomatiseerde cliënten registratie. De Wet Bescherming Persoonsgegevens is hierop van toepassing. Onbevoegden krijgen geen inzicht in deze gegevens. De bewindvoerder verstrekt uit deze registratie geen gegevens aan derden, tenzij dit in het belang is van de rechthebbende of uit de aard van de bewindvoering voortvloeit.

Werkzaamheden bewindvoerder
Tot de werkzaamheden van de intake behoren:

 • Aanvragen van onderbewindstelling en zo nodig meegaan naar de zitting
 • Opstellen boedelbeschrijving.
 • Alle regulier werkzaamheden ten behoeve van het bewind, zoals aanvragen uitkering en zorg – en huurtoeslag, bankzaken en zo nodig wijzigen van de samenstelling van het vermogen.
 • Aanvragen PGB (persoons gebonden budget)
 • Met het oog op verhuizing: in overleg met de rechthebbende verkoop van de woning/inboedel.


Tot de gewone werkzaamheden van het bewind behoren:

 • Het regelen van de financiële huishouding via de beheerrekening.
 • Het voeren van de administratie van de rechthebbende.
 • Aangifte inkomstenbelasting box 1.
 • Verzoek kwijtschelding gemeentelijke heffingen en waterschapslasten.
 • Aanvragen (bijzondere) bijstand en het invullen van het (her)onderzoek formulier Wet Werk en Bijstand.
 • Invullen van het (her)onderzoek formulier van het UWV.
 • Aanvragen zorg- en huurtoeslag.
 • Andere regulier handelingen met betrekking tot onder bewind gestelde goederen (vb. regelen verzekeringen, declaraties zorgverzekering).
 • Regelmatig contact met rechthebbende, binnen redelijke grenzen spreekuurcontact.
 • In beperkte mate naar zitting kantonrechter gaan.
 • Rekening en verantwoording afleggen.


Kosten bewindvoering

 • De kosten voor bewindvoering worden jaarlijks vastgelegd door het Landelijk Overleg Voorzitters Civiele en Kantonsectoren (LOVCK). Het Friesche Huys volgt jaarlijks de tarieven van het LOVCK voor professionele bewindvoerders die niet zijn aangesloten bij de branchevereniging.
 • Voor extra werkzaamheden moet de bewindvoerder vooraf machtiging vragen bij de kantonrechter. Deze werkzaamheden worden vervolgens bij de rechthebbende in rekening gebracht tegen uurtarief.
 • Per maand of per kwartaal kan door de bewindvoerder een voorschot op de jaarvergoeding in rekening worden gebracht. Dit voorschot bedraagt respectievelijk 1/12e of 1/4e deel van de volledige jaarvergoeding.
 • Indien mogelijk doet Het Friesche Huys een beroep op de gemeentelijke bijzondere bijstand voor deze kosten.

Einde onderbewindstelling
In de meeste gevallen kent de kantonrechter de onderbewindstelling voor onbepaalde tijd toe. De onderbewindstelling stopt;

 • Per direct van rechtswege bij het overlijden van de rechthebbende;
 • Wanneer de onderbewindstelling wordt vervangen door curatele;
 • Als de rechthebbende weer zelf in staat is om zijn financiële belangen te behartigen. Voor de opheffing van de onderbewindstelling moet een verzoek bij de kantonrechter worden gedaan. De rechter heft de onderbewindstelling op als de redenen voor de maatregel er niet meer zijn. Het moet dus wel aannemelijk zijn dat de rechthebbende weer zelf in staat is om zijn financiële belangen te behartigen.

Klachten 

 • Wanneer de rechthebbende een klacht heeft over Het Friesche Huys beschermingsbewind, dan kan hij allereerst een klacht indienen bij Het Friesche Huys. De rechthebbende heeft tijdens de intake de klachten procedure van ons ontvangen. De rechthebbende kan de klachtenprocedure ook altijd terugvinden op de website www.hfhbewindvoering.nl

 

 

Nazorg.

Zodra alle zaken tot ieders tevredenheid zijn geregeld, zal Het Friesche Huys een aantal keren per jaar contact opnemen met u of persoonlijk een bezoek brengen aan de klant of de persoonlijk begeleider. Het Friesche Huys vindt het belangrijk dat de klant en zijn omgeving tevreden zijn, waarbij persoonlijk contact het verschil kan maken.

 

 contact