Duidelijk Betrokken

Professioneel bewind

Soms is het nodig dat er onmiddellijk maatregelen worden genomen.


Bijvoorbeeld in een crisissituatie waarin onmiddellijk bescherming nodig is en de uiteindelijke beslissing niet kan worden afgewacht of als de betrokkene maar geld blijft uitgeven.

De rechter die over het verzoek om ondercuratelestelling moet beslissen kan dan iemand benoemen die voorlopig de belangen van de onder curatele te stellen persoon behartigt. Diegene noemen we een professionele bewindvoerder .
Bij die benoeming bepaalt de rechter welke goederen onder het professionele bewind worden gesteld. De rechter kan de professionele bewindvoerder ook andere taken geven. Alle taken die de curator heeft, kunnen ook aan de professionele bewindvoerder worden gegeven.

De taak van de professionele bewindvoerder eindigt als de curator met zijn taak begint of als de rechter de aanvraag voor ondercuratelestelling afwijst.

Het tarief wordt door de rechtbank vastgesteld.